مجله رم: همه جاده ها به رم رفته اند، در حالی که بوته ها تایرهای شما را از بین می برند

پشتیبانی شده توسط EuropeEurope RomeArchiveAll Roads به رم رسیده است که در آن چاله های خاکستری شما را از بین می برند. JASON HOROWITZMARCH 25 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue reading main window story Magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer ابتدا عکس کریستینو داوولی در ماه رم در Via della Pisana در رم قرار داده است. آقای داوولی از دولت ایتالیایی می گوید: