تعرفه ترامپ: تعرفه ترامپ: عقب نشینی دیگری از نظم جهانی پس از جنگ

پشتیبانی شده توسط Asia PacificTrump s تعرفه دیگر عقب نشینی از Order World Order InterpreterByMAX FISHERMARCH 23 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize عکس تابع var رقم fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getEle